Интернет Теле-2 для планшетов. Ижевск: http://izhevsk.tele2.ru/internet/dlya-planshetov/